قلمی شده توسط استاد بزرگ حمید عجمی...

تا کور شود هر آنکه نتواند دید...!