نه لب گشایدم از گل نه دل کشم به نبید 

چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید

 

عید شما هم مبارک