هنر اسلامى آرامش بخش است

 هنر اسلامى آرامش بخش است

هنر در ذات خود تجلیگاه وحدت است و این وحدت در پرتو اتصال روح هنرمند به روح کل عالم هستى شکل مى

 گیرد.امیراحمد فلسفى؛ خوشنویس؛ در گفتگو با خبرگزارى قرآنى با تائید مطلب فوق گفت: «هنر در ذات خود صرف نظر از این که دینى باشد یا غیردینى به نوعى وحدت گرایش دارد، در این راستا یک فرد مذهبى با دیدى مذهبى به دنیا نظر مى کند و همه هستى را در عین کثرتى که قابل مشاهده است منبعث از یک روح کلى مى داند و براى این کثرت ها وحدتى قائل استاین استاد خوشنویس در ادامه توضیح داد: «شاید دنیاى امروز ما را به سمت کثرت ها پیش ببرد ولى در نهاد همه ما میل به وحدت که از آن با واژه «توحید» یاد مى کنیم به گونه اى ناخودآگاه ما را به سمت وحدت هدایت مى کند

احمد فلسفى، خوشنویس

 

 «فلسفى» درباره صحیح یا نادرست بودن اطلاق صفت اسلامى به هنر گفت: «هنر اسلامى یا هر نوع هنر دیگر که برخاسته از فرهنگ و تمدنى خاص باشد، اعتقادى صحیح است منوط به این که نخواهیم با این القاب محدودیتى براى هنر به وجود آوریموى در ادامه سخنان فوق گفت: «البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که ما ناچار به تقسیم بندى هایى در هنر هستیم و این تقسیم بندى مى تواند در عرصه اعتقادات، محیط جغرافیایى، دوره هاى زمانى و... باشد و در مجموع هر هنرى مى تواند زیرشاخه هاى خود را داشته باشد بنابراین اطلاق هنر اسلامى به هنرهاى خاص مسلمانان امرى قابل قبول استاین پیشکسوت هنر خوشنویسى درباره ویژگى هاى هنر اسلامى که ممیزکننده این هنر از هنرهاى دیگر است چنین اظهار داشت: «هر تمدنى داراى مشخصه هاى فرهنگى خاص خود است و هنر یکى از ارکان فرهنگ هر تمدنى به شمار مى رود. تمدن اسلامى به ویژه در دوره اى به اوج رسیده که تمدن هاى دیگر رو به افول بودندوى در ادامه افزود: «در عرصه هنر، معیارهایى براى شناخت هنر وجود دارد و هنر اسلامى به خاطر نمودهاى هنرى خود که بیشتر درونگراست و روح عرفانى در انسان مى دمد و به او آرامش مى دهد و از شکوه باوقارى نیز برخوردار است، معیارهاى خاص خود را دارد و به عنوان یک هنر مطرح قابل پذیرش استوى در خاتمه افزود: «هنر باید به انسان آرامش بدهد و هنر اسلامى این آرامش را به آدمى مى دهد و متناسب با نیازهاى جامعه امروز، طورى که از عیار هنر نکاهد و باعث ایجاد ملال هم نشود و نیز با تکیه بر پیام هاى حاوى آرامش و متانت و صلح و زیبایى که شاخصه هنر اسلامى است مى تواند پاسخگوى نیاز امروز بشر به صلح و دوستى باشد و درواقع انتشاردهنده یک پیام جهانى باشد

.»

/ 1 نظر / 9 بازدید
مهدی علیزاده

زیبا مثل همیشه![گل]