کتاب "ظهور خوشنویسی اسلامی"

خوشنویسی اسلامی

کتاب "ظهور خوشنویسی اسلامی"، عنوان کتابی است که در سال 2010 توسط Alain George  نگاشته شده و انتشارات SAQI آن را منتشر کرده است.

این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است:

  • فصل اول به سرمنشاء خوشنویسی اسلامی، دست نوشته‌های عربی پیش از اسلام، اسناد اولیه اسلامی و ... پرداخته است.
  • فصل دوم به تولد خط کوفی،
  • فصل سوم به هنر خوشنویسی و تناسب، خصوصاً معماری صفحات پرداخته است و
  • فصل چهارم به خط شکسته و متعلقات آن اختصاص دارد.

این کتاب دارای یک ضمیمه، کتابشناسی، نمایه عمومی و نمایه نسخ خطی استناد شده است و دارای فهرست منابع و ماخذ نیز می باشد. در ابتدای کتاب، پس از معرفی حروف اختصارِ به کار گرفته شده در متن، یادداشتی از نویسنده کتاب آمده که در آن به نحوه تنظیم کتاب اشاره شده است.

در مقدمه کتاب آمده است که خوشنویسی یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین هنرهای اسلامی است. در ادامه به تاریخچه مفصلی از خوشنویسی در آئین اسلامی می پردازد و سپس در فصل اول، به مبانی و ریشه ها اشاره می کند.

در این کتاب آمده است که تولد خوشنویسی قرآنی، رخدادی مهم در اوایل تاریخ اسلام بوده است. این خوشنویسی در طول چندین دهه، در میان اعراب گسترش یافت و در نقاط دوردست نیز مورد استفاده قرار گرفت. نویسنده کتاب، نسخ خطی، منابع فرهنگی و متون را جمع آوری و مطالعه کرده تا تکامل و تحول خوشنویسی عربی از دوران ماقبل اسلام تا ظهور آن در عصر حاضر را آشکار سازد.

این کتاب به رنسانس انگاره ها و مفاهیم باستانیِ نسبیت در دست خط عربی می پردازد و افقی جدید برای درک خواننده می گشاید.

نگارنده کتاب، مفاهیم و مضامین تاریخیِ نخستین آثار خوشنویسی عربی را پررنگ تر می کند و ارتباط آن با ظهور تمدن در اسلام را بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه هنر بر اساس قلم، کاغذ پوست و مرکب، مفاهیم موجود در متون الهی قرآنی را منتقل می کنند.

این کتاب با تصاویری زیبا تزئین شده است و اثر مرجع مهمی برای دانشجویان و محققان حوزه خوشنویسی اسلامی است. این کتاب ارزشمند با شماره بازیابی NK 3636.5.G46 2010در کتابخانه شماره 2 مجلس شورای اسلامی (ایرانشناسی و شرق شناسی) موجود است و در دسترس محققان قرار دارد.

کتابخانه شماره 2 مجلس شورای اسلامی (ایرانشناسی واسلام شناسی)

/ 0 نظر / 58 بازدید