پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

خوشنویسی، تحولات و فراز و نشیب ها (1)

خوشنویسیرامیتوانشاخصترینهنردرپهنهٔسرزمینهایاسلامیدانست،وآ‌رابهمثابهٔزبانهنریمشترکبرایتمامیمسلمانانتلقیکرد. هنرخوشنویسیهموارهبرایمسلماناناهمیتیخاصداشتهاست،زیرا،دراصل،آنراهنرتجسمکلاموحیمیدانستهاند. آنانخطزیبارانهفقطدراستنساخقرآن،بلکه،دراغلبهنرهابهکارمی‌بردند. تکاملوتبدیلخطبههنرخوشنویسیازجملهٔابداعاتمسلماناناستودرقرآنمجیددرآیات «ن،والقلمومایسطرون»و «الذّیعلّمبالقلم»بهخطاشارهشدهاست.   خوشنویسی، تحولات و فراز و نشیب ها (1)   پیشینه هنر اصیل خوشنویسی پسازگسترشاسلامدرسراسرشبهجزیرهٔعربستان،ایران،ماوراءالنهر،بخش‌هاییازهند،شمالآفریقاواندلس،یازبانعربیجایگزینزباناقوامساکندراینمناطقشد (مانندمصر)،ویادستکمخطعربیجایخطوطقدیمیراگرفت (مانندایران)،وبدینسانخطیواحددرتمامقلمرواسلامپدیدارگردید. خطعربیکهپیشازظهوراسلامنگارشیسادهوکاربردیمحدودداشت،بهسرعتباخطوطدیگردرآمیختوبهکمالرسید. بهدلیلمحدودیتنسبیسایرهنرهاهمچوننقاشی،مجسمهسازی،موسیقی،وحتیگاهی،حرامشمردنآنها،هنرخوشنویسییاخطاطی،همواره،ودرکلیهٔکشورهایاسلامی،بهعنوانوالاترینهنرموردتوجهبودهاست. هنراسلامیبسیارمحدودترازهنرمسیحییابوداییاستکهمشخصاًفرمهاییازهنر - اعمازمجسمه،نقاشی،موسیقیویارقص ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 34 بازدید