خوشنویسان نوگرا و تحول اجباری

خوشنویسان نوگرا و تحول اجباری....

آیدین آغداشلو درباره پیشینه این گرایش هنری درایران معتقد است : " از قرنسیزدهم هجری قمری ، ایجاد یک متن قابل قرائت - که مهمترین هدف خوشنویسی کهن بودهاست - در جاهایی مثل سیاه مشق نویسی، اهمیت چندانی نمی یابد و در بسیاری قطعات، سعیعمده در راستای ترکیب بندی و شیوایی و زیبایی صفحه به کار می رود و با برهم خوردنکفه تعادل ، میان متن و ساختار خوشنویسانه ، ساختار عمده می شود و در پی آن ، آثاریانتزاعی به وجود می آید که در آن تنها از مدلول ها و شکل الفبای سنتی مورد توافق وستایش استفاده می شود " .

وی ادامه می دهد : " خط نقاشی معاصر که از پشتوانه غنی آثار خوشنویسان معتبریچون ملک محمد قزوینی و نقاشانی چون اسماعیل جلایر و سیاه مشق نویسانی مانند میرزاغلامرضا اصفهانی و میرزا کلهر برخوردار بوده است ، با چنین هدف و نیتی آغاز می شودو پاسخ و مفری برای سنت ماقبل خود است ، که همچون هر دوران هنری دیگری به مرحلهاشباع خود رسیده بود .
تصور رایج مبنی بر این که خوشنویسی جز رد صورت نقش بستنمرکب با قلم نی بر روی کاغذ گونه دیگری ندارد ، پیکره سنت تناور و گسترده و ممتدیرا بنا می گذارد که همان سنت رسمی خوشنویسی قدیم ایرانی و اسلامی است . با وجوداین، جستجوی هنرمندان خط نقاشی بی آن که بخواهند اعتبار و جایگاه خوشنویسی سنتی راانکار کنند ، زمینه ها و امکاتان بصری تازه و متنوعی را پدید می اورد که در عینمتصل ماندن به خاطره و تکیه گاهی مطمئن و نیرومند ، موفق می شود با زبانی گسترده وجهانی ، با مخاطبانی از فرهنگ های متفاوت ارتباط یابد و پلی بین گذشته سنتی و جهانمتحول امروز ایجاد کند "
آغداشلو تصریح می کند : " هنرمندان خط نقاشی ازخاستگاههای متفاوتی می آیند ، گروهی از آنان به شدت به خوشنویسی سنتی تعلق دارند ووفاداری شان به مفردات حروف و شکل ثابت کلمات به کمال اعمال می شود و تنها در ترکیببندی ها و رنگ آمیزی ها و حجم سازی ها ست که به طبع آزمایی و هنر نمایی می پردازند . گروهی دیگر نیز از خواستگاه و زمینه نقاشی معاصر ایران برخاسته اند . هنرمنداناین دسته به قواعد و اصول خوشنویسی دلبستگی چندانی ندارند و به آن تنها به شکلدستمایه ای نگاه می کنند که از راه شگردهای خلاقه می توان در آن به تجربه های جدیدیدست یافت " .

با توجه به همه آنچه گفته شد ، به نظر می رسد ، بروز این گرایش های نوین ،بازخوردی از آنچه جامعه به آن نیاز دارد در آثار خوشنویسان جدید است و تحول صورتپذیرفته ناگریز بوده است . اما آنچه مهم است ، تطبیق این تحول با آن چه آکادمی هنرمدرن بنیان های آن را پی افکنده است، است . زیرا این گرایش ها داعیه آن را دارند ،نه تنها ریشه های سنت را در درون خود حفظ کرده اند بلکه از هماهنگی کاملی با نیازهای مدرنیته نیز برخوردارند . به همین دلیل نیزباید جوهر اصول آکادمیک هنر مدرن درآنها رایج باشد .
برخی از هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه خوشنویسی درگرایشهاینوین عبارتند ا : محمد احصائی ، نصر الله افجه ای ، فرامرز پیلارام ، جلیل رسولی ،زهرا رهنورد ، حسین زنده رودی ، علی صادقی ، حمید عجمی ، رضا مافی.

مهر

 

 

 

 

/ 2 نظر / 21 بازدید

سلام سیدمرتضا خان. چه خبر بلاگر خوشنویس؟ بیا وبلاگتو معرفی کردم. اگه خواستید بنده را لینک کنید محمدرضا زادهوش [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

ندای قران

وقتی که ابلیس به زمین هبوط کرد، گفت : پروردگارا مرا به زمین آوردی و مرا از درگاه خودت راندی . پس برایم خانه ای مقرر فرما ؟ خداوند فرمود : حمام خانه ی تو . عرض کرد : بایم انجمنی مقرر فرما ؟ خداوند فرمود : بازارهه و گذرها . عرض کرد : برایم طعامی مقرر فرما؟ خداوند فرمود: طعام تو طعامی که نام خدا بر آن یاد نشود. عرض کرد: برایم نوشیدنی مقرر کن ؟ خداوند فرمود: هرگونه سکر آورو هرچی که مستکر باشد(مخدرات ،شراب ، چرس و...) عرض کرد: مؤذنی مقرر کن؟ خداوند فرمود: نی و آواز. عرض کرد ک برایم قرآنی مقرر فرما؟ خداوند فرمود: شعر(اشعاری که در آن شهوت و عرایض مبتذل باشد) عرض کرد: برایم نوشته ای قرار ده؟ خداوند فرمود: خط و خال(خالکوبی که بربدنها می کوبندو آرایشی که زنان بر دست می کشند/ نگاربسته/) عرض کرد: برایم سخنی مقرر فرما؟ خداوند فرمود: دروغ. عرض کرد : برایم دامهایی مقرر فرما؟ خداوند فرمود: زنها را وسیله ی صید و به دام اناختن مردم قرار ده.....................................................محبان فاوق سلام دوست گرامی با موضوع ازصحابه اموز درس محبت وعشق رابروز شدم اگر خواستی سربزن یاحق