خوشنویسی، تحولات و فراز و نشیب ها (1)

خوشنویسیرامیتوانشاخصترینهنردرپهنهٔسرزمینهایاسلامیدانست،وآ‌رابهمثابهٔزبانهنریمشترکبرایتمامیمسلمانانتلقیکرد. هنرخوشنویسیهموارهبرایمسلماناناهمیتیخاصداشتهاست،زیرا،دراصل،آنراهنرتجسمکلاموحیمیدانستهاند. آنانخطزیبارانهفقطدراستنساخقرآن،بلکه،دراغلبهنرهابهکارمی‌بردند. تکاملوتبدیلخطبههنرخوشنویسیازجملهٔابداعاتمسلماناناستودرقرآنمجیددرآیات «ن،والقلمومایسطرون»و «الذّیعلّمبالقلم»بهخطاشارهشدهاست.   خوشنویسی، تحولات و فراز و نشیب ها (1)   پیشینه هنر اصیل خوشنویسی پسازگسترشاسلامدرسراسرشبهجزیرهٔعربستان،ایران،ماوراءالنهر،بخش‌هاییازهند،شمالآفریقاواندلس،یازبانعربیجایگزینزباناقوامساکندراینمناطقشد (مانندمصر)،ویادستکمخطعربیجایخطوطقدیمیراگرفت (مانندایران)،وبدینسانخطیواحددرتمامقلمرواسلامپدیدارگردید. خطعربیکهپیشازظهوراسلامنگارشیسادهوکاربردیمحدودداشت،بهسرعتباخطوطدیگردرآمیختوبهکمالرسید. بهدلیلمحدودیتنسبیسایرهنرهاهمچوننقاشی،مجسمهسازی،موسیقی،وحتیگاهی،حرامشمردنآنها،هنرخوشنویسییاخطاطی،همواره،ودرکلیهٔکشورهایاسلامی،بهعنوانوالاترینهنرموردتوجهبودهاست. هنراسلامیبسیارمحدودترازهنرمسیحییابوداییاستکهمشخصاًفرمهاییازهنر - اعمازمجسمه،نقاشی،موسیقیویارقص ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 34 بازدید
تیر 96
1 پست
مهر 92
1 پست
آذر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
2 پست
شهریور 88
8 پست
مرداد 88
4 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
7 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
10 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
6 پست