سماع کلمات (1)

 

با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و هنر دوست، بنده حقیر قصد داشتم که قبل از استفاده از مطالب برخی اساتید و خصوصا استاد اعرابی مقاله ای را تحت عنوان {(خوشنویسی، تحولات و فراز و نشیب ها } خدمت شما تقدیم کنم و البته یک قسمت از این مطلب انتشار شد ولی مثل اینکه این مطلب مورد پسند برخی از دوستان قرار نگرفت، بنده هم سعی کردم که مطلب جدیدی را  با عنوان سماع کلمات را در 2 قسمت تقدیم شما کنم...

از اینکه نظارت خود را برای مامطرح می فرمایید...متشکرم.

سماعکلمات  (1) 

درتاریخهنرایرانیاسلامی،هیچیکازهنرهابهاندازههنرخوشنویسیمستعدپذیرشرنگوبویقداستنبودهاست.

 شایدبتوانگفتکههمجواریاینهنرباکلاموحیسببشدهتاخوشنویسیتابهایناندازهقدسیومعنویجلوهدادهشود. هنرمندانبرایدستیابیبهصورتمتعالیدرتلاشبودندوهمینتلاشهاسببشدتاهنرخوشنویسیبهتعبیریبهیکآیینقدسیبصریدرآید. کلامآسمانیتوسطخوشنویسصورتزمینیمیگرفتوهمینترجمانوحیسببتعالیهنرخوشنویسیشد. درواقعخوشنویسیصورتیبودتامعانیکلامالهیجاودانهشودوهمینارتباطبینصورتومعناباعثشدتاخوشنویسیاگرنتواندهمسنگمعنایآسمانیباشدلااقلظرفمناسبیباشدتامعانیعوالمباقیمظروفآنشود.

اگرکسیبخواهدخوشنویسیراازچنینمنظریبهنظارهنشیندبهحکمعقلوفطرتبایدبهآغازوپیداییاینهنررجوعکند؛  آغازیکهمسلمانانآنرابهکاتبوحی،امیرالمومنینعلی(ع) نسبتمیدهند. علاوهبراینسرآغازشگفت،بسیاریازعرفاوحکماطیسالیانمتمادیبهشرحقداستوکرامتاینهنرپرداختهاندوازآنجاستکهخوشنویسیبیشازآنکهبهچشمممارستوتمرینهنریدیدهشود،بهچشمریاضتوسیروسلوکنگریستهمیشودوخوشنویسراازآنروهنرمندمیدانندکهدرفرهنگوسنتایرانیاسلامی،هنرمندکسیاستکهبهفضلوکمالآراستهباشد.

دراینمفهومخوشنویسهنرمندیاستکهباجهدوتلاشبسیاروباتوشهمعرفت،  راهتعالیوکمالرامیپیمایدوهرچهفضلاوافزونترباشد،خطوطیکهمینگاردازصلابتوپختگیبیشتریبرخورداراستوازهمینمنظرخطوکتابت،محلیاستبرایتجلیروحهنرمندخوشنویس.

 زندهیاداستادهدایتاللهعجمی- ادیبوشاعرمعاصر- زبانراظرفیقراردادتامظروفآسمانیدرآنبگنجدودرمقامشاعروفراترازآندرکسوتمعلم،مراتبسیروسلوکعرفانیومعنویراطیکرد. حمیدعجمیعشقبهآسمانیانراازمحضرهمانپدرآموختوازهمینمنظرونظربهخوشنویسیپرداخت.

اوپسازپرورشدرمکتبپدر،خوشنویسیراپیشهخودساختتابازبانهنردنبالهرویسیرهپدریباشدوازهمینروبهجرگهخوشنویساندرآمدوازمحضراساتید

/ 4 نظر / 16 بازدید
علی ایزدجو(جاوید)

سلام و درود پیشاپیش عید باستانی 1389 را به حضرتعالی و خانواده محترم تبریک عرض نموده.آرزوی سالی همراه با موفقیت.سلامتی و شادی را از خداوند بزرگ خواستارم............................. به امید دیدار یا مولا علی مدد

selina

[گل][گل] سال نو مبارك .

دکتر باران دوست

چه نوروز به باور ایرانیان کهن ، روز آسودن خدای از آفرینش جهان باشد یا به اندیشه ای اسطوره ای ، حاصل سرور ناشی از تماشای پرواز گردونه جمشیدشاه در آسمان ، چه روز اعتدال بهاری باشد یا رسیدن خورشید به برج حمل ، چه نوروز 89 در پی سال پرماجرای 88 بیاید چه در پی جشن آخرین چهارشنبه سال به هر حال روزی است که برای اولین بار ، بیش از ایرانیان یا پارسی زبانان مقیم گستره ایران آریایی جشن گرفته می‌شود. در هنگامه ای که جهانیان NOWRUZ را به رسمیت شناخته اند و همگام با مردمان پارس به شادی فرا رسیدن آئینی باستانی خواهند پرداخت . من نیز با افتخار این روز را همراه با بهترین آرزوها برای ، سلامتی و توفیق ، شادی و شادکامی‌ها در کنار خانواده محترمتان تبریک می‌گویم و امیدوارم که سال جدید نیز توفیق مروز وبلاگتان از طریق سیستم فیدخوانی را داشته باشم . یک بغل گل تقدیم شما باد . رامبد باران دوست . نوروز 1389 Barandoust.blogfa.com

محمود نوری

با اعلام نتایج آزمون سراسری دوره فوق ممتاز منتظر نظر پر مهرتون هستم ...